Leiderschapsontwikkeling

MindSpirit hanteert voor de invulling van leiderschapsontwikkeling het Inside – Out model,  ontwikkeling en groei start van binnen naar buiten. Het begint met zelfkennis en zelfregie te weten wie jij bent en waar jij voor staat, om van daaruit verantwoordelijkheid te nemen het effect van jouw communicatie.(persoonlijk leiderschap)

De volgende stap is het tot uiting brengen van authentiek leiderschap binnen de organisatie-en de marktcontext waarin de deelnemer acteert.

Een leider is iemand die zicht heeft op zijn eigen functioneren, in contact is met zijn authentieke ik en die weet waar hij of zij naar toe wil (ambitie). Via daadwerkelijk contact maken met anderen is hij in staat anderen te inspireren en te laten groeien in hun functioneren. Hij is iemand die het optimale uit zichzelf en zijn team weet te halen. Hetgeen leidt tot professionaliteit op de werkvloer. Bij leiderschapsontwikkeling met het Inside –Out model gaat het ontwikkelingsproces van binnen naar buiten. Eerst zicht op je eigen functioneren om vervolgens van daaruit andere te kunnen leiden.

Inside-out model

Leiderschap in organisaties

Wat wij waarnemen in organisaties is dat er steeds meer vragen ontstaan over een adequate invulling van leiderschap, die aansluit bij de huidige veranderingen. De verandering die in veel organisaties plaats vindt is een verschuiving van de verticale orde (de organisatie met een hiërarchische structuur) naar de horizontale orde (de netwerkorganisatie). Dit vereist ander leiderschap, leiderschap met meer feminiene vaardigheden, onder anderen communicatie, empathie, relaties onderhouden en de organisatie beschouwen als een sociaal systeem.

MindSpirit kijkt naar de invulling van leiderschap vanuit drie pijlers:

Focus:

Essentieel voor het realiseren van de beoogde doelstellingen is helder voor ogen hebben waar men als team en organisatie naar toe werkt. Door het doel voor ogen te houden en met elkaar helder te hebben, het Waartoe? Waarom? Hoe? en Wat? van het doel ontstaat er helderheid, gerichtheid en duidelijkheid. Dit maakt het omgaan met externe invloeden en veranderingen eenvoudiger daar er sprake is van een gemeenschappelijk referentiekader.


Verbindend leiderschap:

Een horizontale organisatie waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, brengt ook andere randvoorwaarden met zich mee voor de organisatieprincipes. Basis waarden zoals een gevoel van veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid zijn essentieel voor de benodigde samenwerking. Dit vraagt om integriteit en transparantie. Daarnaast is het van belang om  inzicht te hebben in de diversiteit van de teamleden en deze te accepteren en benutten.

Deze waarden komen niet van buitenaf de organisatie binnen, leidinggevenden hebben een cruciale rol in het opbouwen hiervan. Dit verlangt van hen dat zij beschikken over een verbindend vermogen - zelfbewustzijn - dialoog vaardigheden-  flexibiliteit en een Growth Mindset.

Het teamgevoel dat vanuit focus en verbinding ontstaat maakt dat de mensen in de organisatie de kracht van hun diversiteit  kunnen gaan inzetten in het omgaan met complexere vraagstukken. Vraagstukken die veelal niet door één persoon kunnen worden opgelost. Bovendien wordt vanuit verbindend leiderschap de betrokkenheid en het werkplezier van de teamleden versterkt. Hetgeen onder andere zichtbaar zal zijn in verloop en verzuimcijfers en dus in de resultaten van de organisatie.

Reflecterend vermogen:

Om als organisatie om te kunnen gaan met veranderingen en de steeds complexere vraagstukken is het noodzakelijk dat de organisatie over een adaptief en lerend vermogen beschikt. Reflecteren is de kern van teams die leren. Het creëren van reflectieve vermogens bij teams gebeurt door communicatie, het voeren van de dialoog op basis van vertrouwen en veiligheid.

Ook als er externe factoren zijn die om verandering vragen is leren door middel van reflexiviteit  niet vanzelfsprekend. Weerstand tegen verandering in de organisatie is een bekend verschijnsel. Juist het ontwikkelen van reflexieve vermogens leidt tot meer eigenaarschap, meer zicht op de lange termijn en meer oog voor de omgeving.